Projekt 4 – Polsko-Słowackie Warsztaty Ratownictwa Przedmedycznego dla Dorosłych

Projekt 4

Polsko-Słowackie Warsztaty Ratownictwa Przedmedycznego dla Dorosłych

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie 10-dniowych warsztatów dla 60 uczestników (słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sokółce oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zvolen) i 4 liderów grup z Polski i Słowacji. Uczestniki pogłębią oni swoją wiedzę i zdobędą nowe, praktyczne umiejętności z zakresu ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Wnioskodawca i partnerzy projekty będą znajomić się z metodami nieformalnej edukacji dla dorosłych i wymienią doświadczenie wdrażania długoterminowych projektów międzynarodowych w trakcie rozwoju własnych organizacji. Cele szczegółowe: 1. Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 2. Poznanie prawidłowego rozpoznania i sprawnego reagowania w stanach zagrożenia życia; 3. Nabycie umiejętności działania w sytuacji trudnej i zredukowanie poziomu lęku przed udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej; 4. Postępowanie zgodnie z normami obowiązującymi w Europie (wg wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji); 5. Budowanie ponadnarodowych partnerstw wspierających rozwój innowacyjnych metod kształcenia opartych o nowoczesne i aktywne metody pracy oraz edukacji; 6. Promocja idei kształcenia pozaformalnego oraz kształcenia przez całe życie. Spodziewany rezultaty projektu na uczestników (rezultaty miękkie): – wzrost poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny, transplantologii, zdrowia publicznego, – nabycie praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy – poszerzenie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, – nabycie praktycznych umiejętności ratowania zdrowia i życia ludzkiego – nabycie praktycznych umiejętności kształcenia z zakresu pierwszej pomocy – opanowanie sztuki motywacji – wzrost poziomu tolerancji dla innych kultur, zwyczajów – stymulacja aktywności – inspirowanie się pomysłami innych osób – możliwość wzajemnego poznania się w oparciu o zasady tolerancji, szacunku dla innych osób i odmiennych kultur – budowa wspólnej Europy bez barier, granic, kompleksów i stereotypów – wzrost poczucia przynależności do grupy – wzrost liczby znajomości i kontaktów międzynarodowych wśród osob dorosłych – wzrost empatii dla osób z mniejszymi szansami – wzrost poczucia świadomości wspólnych celów. Spodziewany wpływ projektu na organizacje uczestniczące w projekcie: – rozwój współpracy partnerskiej pomiędzy instytucjami dzięki przeprowadzeniu projektu w międzynarodowym konsorcjum – rozwinięcie międzynarodowego partnerstwa na rzecz innowacji w edukacji pozaformalnej – zdobycie nowych doświadczeń przy organizacji zajęć grupowych – możliwość użycia nabytych doświadczeń podczas zarządzania projektem w innych, przyszłych projektach – wzrost prestiżu organizacji uczestniczących – wzrost innowacyjności i jakości kształcenia osob dorosłych w instytucjach biorących udział w projekcie – wzmocnienie instytucjonalne organizacji partnerskich do realizacji przyszłych projektów.