Projekt 2

Polska "Zielona" - miło Cię poznać" w Sokółce

Zarówno w Polsce jak i na Ukrainie świadomość ekologiczna społeczeństwa jest dużo niższa niż w krajach „starej UE”, co skutkuje zanieczyszczeniem środowiska odpadami, nieefektywnym wykorzystaniem energii, zagrożeniami ekosystemów oraz flory i fauny. Rozwój infrastruktury technicznej służącej ochronie środowiska (np. stacje recyklingu) oraz nowe regulacje prawne (np. Natura2000) aby były skuteczne muszą być wsparte działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi – wynika to z doświadczeń z Polski. Zanieczyszczone środowisko i zaniedbana okolica (np. dzikie wysypiska śmieci, zniszczona przyroda) negatywnie wpływa na atrakcyjność regionu, co ma bezpośrednie przełożenie na obniżenie konkurencyjności turystyki. Jest to problem regionu Wołyń (Ukraina), który posiada wysokie walory naturalne niedostatecznie wykorzystane turystycznie. Jeśli chodzi o formy ochrony przyrody i ich wartość to charakter regionu Wołyń jest zbliżony do Województwa Podlaskiego w Polsce, skąd pochodzą partnerzy projektu. Problemem jest jednak dotarcie do lokalnych mieszkańców z atrakcyjnym i skutecznym przekazem, dlatego potrzebne są oryginalne metody. Jak pokazują doświadczenia z Polski, Niemiec i innych krajów bardzo atrakcyjną formą edukacji ekologicznej są praktyczne zajęcia dla młodzieży i uczniów szkół w terenie prowadzone przy pomocy atrakcyjnych narzędzi oraz wyjazdy studyjne, działania w grupie, wykłady, prezentacje, panele dyskusyjne, uczenie się poprzez udział, uczenie się przez doświadczanie, debaty. Celem ogólnym projektu jest transfer wiedzy i wymiana doświadczeń metodami nieformalnej edukacji pomiędzy przedstawicielami organizacji partnerskich oraz młodzieży związanych z ekologią, odnawialnymi źródłami energii, zrównoważonym rozwojem i uczniami szkół z Polski i Ukrainy w wieku 13-16 lat. Wskaźnikiem weryfikującym osiągnięcie tego celu jest wzrost zainteresowania wśród młodzieży i społeczeństwa problemami ekologii, odnawialnymi źródłami energii, zrównoważonym rozwojem na obszarze Polski i Ukrainy. Projekt, który chcemy zrealizować powstał z inicjatywy eko- liderów miłośników Klubu Turystyki Ekologicznej z Ołyki i młodzieży z Sokółki będącej uchodźcami z Ukrainy, przy udziale koordynatorów i władz organizacji, którzy 18 stycznia 2023 roku w sokólskim Urzędzie Miejskim uroczycie podpisali porozumienie o podjęciu współpracy pomiędzy Gminą Sokółka, Gromadą Ołyki, która leży na terenie ukraińskiego obwodu wołyńskiego a polską Fundacją Rozwoju Energetyki Odnawialnej i Ochrony Zdrowia, która działa na rzecz młodzieży już od 2007 roku. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie 17-dniowych międzynarodowych warsztatów edukacji ekologicznej dla 60 uczestników i 4 liderów grup z Polski i Ukrainy, które mogłyby się odbyć na terenie Podlasia w Centrach Edukacji Ekologicznej wspomagających formalną i nieformalną edukację ekologiczną dla młodzieży i uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Na zakończenie warsztatów każdy z uczniów wypełnia ankietę ewaluacyjną. Organizatorem międzynarodowych warsztatów edukacji ekologicznej i partnerami odpowiedzialnymi za realizację projektu są Partnerzy z Polski i Ukrainy, Lider projektu – Fundacja Rozwoju Energetyki Odnawialnej i Ochrony Zdrowia. Personalnie będą to liderzy i osoby uczestniczące w wizytach przygotowawczych oraz koordynatorzy i opiekuny grup z Polski i Ukrainy. Podczas warsztatów teoria i praktyka ściśle się ze sobą łączą i ważną rolę odgrywa lekcja na łonie natury. Edukacja będzie prowadzona poprzez własne doświadczenie, badania i odkrycia każdego ucznia. Uczniowie podczas zajęć nie tylko słuchają wykładów i teorii, ale również sami prowadzą doświadczenia i badania. Zajęcia będą prowadzone w myśl sentencji Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” Poznawanie świata przez doświadczanie jest najlepszą drogą do poszerzania i rozumienia otaczających nas zjawisk. Warsztaty prowadzone są zróżnicowanymi technikami edukacyjnymi: – Gry i zabawy integracyjne. Dialog przez sztukę. Zajęcia plastyczne – „Moje Eko Miasto” – wykonanie prac w grupach dowolną techniką. Prezentacja prac. Panel dyskusyjny na temat założeń „Błękitno zielonej-infrastruktury”, „Czy jest szansa na powrót przyrody do miast?” – Spacer wokół Zalewu w Sokółce – zapoznanie się z działaniem latarni hybrydowych oraz instalacji fotowoltaicznych i solarnych zamontowanych w indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach projektów zrealizowanych przez Gminę Sokółka współfinansowanych z Unii Europejskiej (zdobycie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii). – warsztaty w obiektach edukacyjnych w Poczopku w Puszczy Knyszyńskiej (Silvarium, Galeria na skraju puszcz, Święty Gaj, Strigiforium). – Wyjazd do EPI-Centrum w Białymstoku (epi-centrum.bialystok.pl). – Warsztaty tworzenia naturalnych kosmetyków w Bibliotece Publicznej w Sokółce. – Zajęcia w pracowniach rękodzielniczych „Eko pamiątki”.