Międzynarodowe Warsztaty Ratownictwa Przedmedycznego

Lider projektu

– Fundacja Rozwoju Energetyki Odnawialnej i Ochrony Zdrowia

Organizacje partnerskie z Ukrainy: Kivertsivskyi biznes-inkubator Volynskogo Instytutu Ekonomiky i Menedzhmentu, Volyn Medical Institute oraz Kovel Applied Medical College

Data mobilności odbywała się w terminie od 04.11.2022r. do 23.11.2022r. w miasteczku Ciechocinek. Międzynarodowe Warsztaty  już za nami, atmosfera Warsztatów i wrażenia pozostały z nami! Naprawdę, Erasmus+ zmienia życie, otwiera umysły!   Dziękujemy wszystkim za przygotowanie, wsparcie, współfinansowanie, organizacją oraz udział w projekcie również jak po polskiej tak i ukraińskiej stronie!

Wspólna praca, warsztaty, mieszkanie razem, wspólne gry i zabawy, dzielenie obowiązków i wykonywanie powierzonych zadań oraz praktycznego egzaminu przyczyniło się do zbudowania trwałych przyjaznych relacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu.

       Projekt, który zrealizowaliśmy powstał z inicjatywy młodzieży z Polski i Ukrainy przy udziale koordynatorów i władz organizacji, którzy współpracują ze sobą od kilku lat. Głównym celem projektu było przeprowadzenie 20-dniowych warsztatów dla 56 uczestników i 4 liderów grup z Polski i Ukrainy. Pogłębią oni swoją wiedzę i zdobędą nowe, praktyczne umiejętności z zakresu medycyny, transplantologii i zdrowia publicznego. Wymiana młodzieży trwała od 04.11.2022r. do 23.11.2022r. Cele szczegółowe: – pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny, transplantologii i zdrowia publicznego – weryfikacja swojej wiedzy i umiejętności poprzez aktywne dyskusje z ekspertami i udział w zajęciach praktycznych – nabycie praktycznych umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy – poznanie specjalistycznego języka i terminologii – zapoznanie się z językami obcymi, wzrost umiejętności posługiwania się wybranymi językami (polski, ukraiński, angielski) i zachęcanie do zwiększania swoich umiejętności językowych (np. poprzez erasmusplusols.eu) – wzrost kompetencji zwiększających możliwość dostania się studia i do lepszej pracy – promocja idei kształcenia pozaformalnego oraz kształcenia przez całe życie – przeciwdziałanie porzucania nauki na wczesnym etapie, inspirowanie młodzieży do ciągłego samokształcenia – rozwój kompetencji miękkich (komunikatywność, praca w grupie, kreatywność, samodzielność) – poszerzanie światopoglądu młodzieży, odkrywanie wspólnych korzeni, historii i tradycji obu narodów – przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów – promowanie poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, a także osób o mniejszych szansach i zagrożonych marginalizacją społeczną – promowanie dialogu międzykulturowego, tolerancji, podkreślania własnej tożsamości narodowej z jednoczesnym prawem do różnorodności – wpływanie na społeczność lokalną, regionalną i międzynarodową poprzez przygotowanie materiałów multimedialnych w formie zdjęć i reportażów oraz upowszechnienie rezultatów projektu, – zaciśnięcie i wzmocnienie więzi między partnerami międzynarodowymi działającymi Projekt jest w pełni kompatybilny z założeniami programu Erasmus+, zwłaszcza projektów mobilnościowych m.in. poprzez wspieranie młodzieży uczącej się w efektywnym kształceniu celem poszerzania możliwości rozwoju osobistego, zwiększenia znajomości języków obcych, podniesieniu wiedzy o kulturze i innych krajach. Projekt też ma istotny wpływ na Organizacje Partnerskie poprzez wzmocnienie synergii pomiędzy edukacją formalną i nieformalną międzynarodowej grupy uczestników. 

       W ramach projektu zostały zrealizowane poniższe działania: 1. Wizyta przygotowawcza odbyła się w Hotelu Uzdrowiskowym St. George w Ciechocinku. Uczestnikami było 5 osób (uczestnik + lider z Polski, uczestnik + lider z Ukrainy oraz koordynator). W trakcie spotkania uczestnicy wraz z liderami: przeprowadzili wizytację Hotelu, zapoznali się z warunkami pobytu; stworzyli platformę online do zarządzania projektem, kosztami, kalkulacjami i harmonogramem działań;  doprecyzowali regulaminy, oświadczenia rodziców/uczestników (listy transportowe, dane osobowe, RODO, zgodę na udział nieletniego); omówili organizację podróży, metody zapewnienia bezpieczeństwa; wybrali firmę ubezpieczeniową dla uczestników w trakcie podróży i w trakcie realizacji projektu; omówili kwestie bezpieczeństwa w trakcie mobilności, warunki zakwaterowania i wyżywienia z uwzględnieniem specjalnych potrzeb uczestników, kwestie zdrowotne, opiekę medyczną i dostęp do lekarstw; omówili możliwe do wystąpienia ryzyka i sposoby ich minimalizacji; omówili harmonogram działań w trakcie wymiany; ustalili metody komunikacji między liderami, partnerami i koordynatorami; omówili sposoby zarządzania sytuacjami kryzysowymi; omówili narzędzia ewaluacji; doprecyzowali metody upowszechniania rezultatów projektu. Podczas wizyty przygotowawczej została podpisana umowa partnerska regulująca zasady współpracy pomiędzy partnerami. 2. Mobilność młodzieży – uczestnikami było 56 uczestników (po 28 z każdego kraju w wieku 17 do 30 lat) + 4 liderów z Polski i Ukrainy. Osoby biorące udział w projekcie wykazywały zainteresowanie szeroko pojętą tematyką medycyny. Chciały nie tylko rozwijać swoją wiedzę i umiejętności, ale były zainteresowane podjęciem pracy w zawodach związanych z tematyką mobilności. Obie grupy chciały jak najlepiej przygotować się do studiów i do przyszłej pracy. Ponadto udział w mobilności miał zweryfikować umiejętności młodzieży w praktyce. Z Polski uczestnikami było 28 osób związanych z działalnością Fundacji Rozwoju Energetyki Odnawialnej i Ochrony Zdrowia (z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz z II Liceum Ogólnokształcącego) + 2 liderów; z Ukrainy 28 osób zrzeszonych w Kivertsivskyi biznesinkubator Volynskogo Instytutu Ekonomiky i Menedzhmentu (studenci Wyższej Uczelni o specjalności Pielęgniarstwo z Kowla i Łucka) + 2 liderów. W wymianie wzięło udział 15 osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim, które nie wymagały dodatkowej opieki ponieważ są samodzielne.

       Rezultatem projektu był wzrost wiedzy, umiejętności oraz świadomości wśród uczestników dotyczący reagowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. Wspólna praca młodzieży, wykonywanie powierzonych zadań przyczyniło się do zbudowania trwałych relacji między uczestnikami. Podnoszenie poziomu kompetencji w atmosferze tolerancji i przyjaźni pokazało, że uprzedzenia i stereotypy są bezpodstawne i krzywdzące, a wspólny cel inspiruje i pcha młodych ludzi do ponadnarodowych osiągnięć. Wpływ projektu na uczestników (rezultaty miękkie): wzrost poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny, transplantologii, zdrowia publicznego; nabycie praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy; poszerzenie wiedzy teoretycznej z zakresu udzielania pierwszej pomocy; nabycie praktycznych umiejętności ratowania zdrowia i życia ludzkiego; wzrost poziomu umiejętności komunikowania się w języku obcym; zwiększenie motywacji w osiąganiu wyznaczonych celów; wzrost poziomu tolerancji dla innych kultur, zwyczajów; stymulacja aktywności; inspirowanie się pomysłami innych osób; wzrost poziomu efektywności pracy w zespole; możliwość wzajemnego poznania się w oparciu o zasady tolerancji, szacunku dla innych osób i odmiennych kultur; budowa wspólnej Europy bez barier, granic, kompleksów i stereotypów; wzrost poczucia przynależności do grupy; wzrost liczby znajomości i kontaktów międzynarodowych wśród liderów i młodzieży; wzrost empatii dla osób z mniejszymi szansami; wzrost poczucia świadomości wspólnych celów. Wpływ projektu na organizacje uczestniczące w projekcie: możliwość wdrożenia nowych metod w strukturze organizacji oraz metod pracy z młodzieżą, poprzez nabycie wiedzy i doświadczenia w zakresie kształcenia pozaformalnego; rozwój współpracy partnerskiej pomiędzy instytucjami poprzez realizację projektu w międzynarodowym konsorcjum; rozwinięcie międzynarodowego partnerstwa na rzecz innowacji w edukacji pozaformalnej; zdobycie nowych doświadczeń wśród kadry organizacji partnerskich w zakresie realizacji projektów współfinansowanych; możliwość wykorzystania nabytych doświadczeń w zarządzaniu projektem w innych, przyszłych inicjatywach; wzrost prestiżu organizacji uczestniczących; wzrost innowacyjności i jakości kształcenia w instytucjach biorących udział w projekcie; wzrost wiedzy i kompetencji w obszarze projektów międzynarodowych; wzmocnienie instytucjonalne organizacji partnerskich do realizacji przyszłych projektów; zwiększenie zainteresowania młodzieży z Ukrainy studiowaniem na uczelniach w Polsce.

 Praktyczny egzamin nagrany online na stronie FREOiOZ w Facebook

 Szczegóły