Fundacja Rozwoju Energetyki Odnawialnej i Ochrony Zdrowia (dalej Fundacja) działa na rynku od 2007r. w obszarze nowatorskiego podejścia do zagadnień związanych z generowaniem aktywności środowiskowej. Doświadczenie i wiedza założycieli i opiekunów fundacji służy budowaniu relacji w społeczeństwie i pozyskiwaniu międzynarodowych stałych kontaktów. Fundacja na stałe wpisuje się w działania polegające na integrowaniu i doradztwie oraz bezpośrednich i partnerskich kontaktach ze społecznością, nauki, małych i średnich przedsiębiorstw. Obszar działania obejmuje cały kraj, a szczególnie woj. kujawsko-pomorskie, śląskie, mazowieckie, podlaskie, lubelskie, łódzkie, podkarpackie,
małopolskie oraz dolnośląskie. Spotkania klubowe (Klub Biznesu Ziemi Kłodzkiej) tworzą odpowiednią atmosferę do nawiązywania nowych kontaktów, wymiany doświadczeń. Członkostwo w Polsko-Czeskim Towarzystwie Naukowym ma na celu inspirowanie, prowadzenie i organizowanie badań nad ekologicznymi, historycznymi i współczesnymi problemami Polski, Czech i Ukrainy.
Najważniejszymi celami Fundacji jest skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli nauki, przedstawicieli biznesu, małych i średnich przedsiębiorstw działaczy sfery ochrony środowiska i zdrowia człowieka z obszaru Unii Europejskiej, wdrażanie standardów postępowania i pobudzanie innowacyjności w leczeniu uzdrowiskowym i ochronie zdrowia, wspieranie i pobudzanie rynku nowych technologii chroniących środowisko naturalne, wspieranie budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wspieranie działań przemysłowych i wdrażania nowych technologii w strona zakresie: wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych; produkcji paliw odnawialnych wykorzystywanych do ogrzewania i chłodzenia; czystych technologii węglowych. W tym kierunku pracujemy nad utworzenie i rozwojem Polsko- Ukraińskiego Centrum Energii Odnawialnej (PUCEO), które zajmie się popularyzacją wiedzy na temat metod produkcji energii odnawialnej i termooszczędności w wybranych regionach na terenie Polski i Ukrainy, stanowiąc jednocześnie platformę wymiany praktycznej wiedzy doświadczeń związanych z rozwojem rynku energii odnawialnej, metod jej wytwarzania oraz polityki UE w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii. Fundacja przez PUCEO planuje zajmować się prezentacją i promocją technologii i rozwiązań technicznych w zakresie proekologicznych metod wytwarzania energii: pozyskiwania i przetwarzania surowców energetycznych, wytwarzania zielonej energii, funkcjonowania rynku energii odnawialnej oraz stosowania rozwiązań przyczyniających się do oszczędności energii – związanych z przesyłem energii i metodami stosowanymi w budownictwie. Jednocześnie ten nasz projekt stanie się elementem promocji i popularyzacji polityki UE w zakresie energetyki oraz nowoczesnych rozwiązań technicznych stosowanych w różnych krajach UE dotyczących OZE i energooszczędności. Fundacja przez PUCEO i zaangażowanych młodych ludzię planuje także wspierac transfer nowoczesnych technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii (m.in. agroenergetyka, technologie związane z wykorzystaniem energii słońca, energetyka wodna i wiatrowa, wykorzystywanie odpadów do wytwarzania energii, budynki energooszczędne) pomiędzy Polska a Ukrainą.
Fundacja w partnerskiej działalności z uzdrowiskami St. George w Ciechocinku i St. George w Kudowie- Zdrój prowadzi sukcesywne i systematyczne spotkania. Rozwija szkolenia i kursy z uczelniami i szkołami turystycznymi. Aktywnie uczestniczy w Akademii Inspiracji Makro, gdzie na zaproszenie Fundacji, podnoszone są kwalifikacje młodzieży w wieku 16-23 lat z wybranych sektorów: gastronomia i turystyka pod okiem wybitnych gastronomów takich, jak Michel Moran. Udostępnia cyklicznie i bezpłatnie w ośrodku St. George kursy, prelekcje z zakresu balneologii i fizjoterapii (każdorazowo z udziałem Prof. Ireny Ponikowskiej wybitnej balneolog z Polski) i szkolenia dla młodzieży, studentów, nauczycieli i osób zainteresowanych edukacją ekologiczną zyskując sobie renomę w kraju i zagranicą. Fundacja kładzie duży nacisk na kontakty z uczelniami, w tym z WSB w Toruniu i WSG w Bydgoszczy, prowadząc wspólne programy i projekty. Rozwija aktywność poprzez Lokalne Grupy Działania w tym Dwie rzeki w Bydgoszczy, biorąc udział w projektach społecznych i aktywizacją osób z grup wykluczonych. Fundacja aktywowała do działania przeprowadzenie projektów badawczych w obszarze zdrowia i aktywności osób potrzebujących wsparcia w okresie 2018-2020 poprzez powołany Dzienny Dom Opieki z trwałością do 2022r. Fundacja uczestniczy jako partner Stowarzyszenia Chełmionka oraz Stowarzyszenia św. Jakuba, organizując wydarzenia kulturalne w corocznych wydarzeniach społecznych. Fundacja prowadzi otwarte spotkania na temat zdrowego trybu życia i uczy Nordic Walking, współpracując z Osiedlowymi Spółdzielniami Mieszkaniowymi, w tym Spółdzielnią Na Skarpie w Toruniu.

W listopadzie 2022 roku jako Lider projektu w ramach Programu Erasmus+ (projekt numer: 2022-1-PL01-KA152-YOU-000064491) Fundacja organizowała 20-dniowe Międzynarodowe Warsztaty Ratownictwa Przedmedycznego – „Ja też mogę uratować Twoje życie!” (https://freoioz.pl/nasze-projekty) dla 56 uczestników i 4 liderów grup z Polski i Ukrainy. Data mobilności odbywała się w terminie od 04.11.2022r. do 23.11.2022r. w miasteczku Ciechocinek, organizacje partnerskie z Ukrainy: Kivertsivskyi biznes-inkubator Volynskogo Instytutu Ekonomiky i Menedzhmentu, Volyn Medical Institute oraz Kovel Applied Medical College. Wspólna praca, edukacja, warsztaty, mieszkanie razem, wspólne gry i zabawy, dzielenie obowiązków i wykonywanie powierzonych zadań oraz praktycznego egzaminu z Ratownictwa Przedmedycznego w warunkach ekstremalnych ( https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=857571992064549 ) przyczyniło się do zbudowania trwałych przyjaznych relacji pomiędzy wszystkimi partnerami, ekspertami oraz uczestnikami projektów.