17-dniowa ukraińsko-polska wymiana młodzieży w ramach projektu Erasmus+: „Międzynarodowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej „Polska „Zielona” – miło Cię poznać w Sokółce!” dofinansowane przez Unię Europejską

17-dniowa ukraińsko-polska wymiana młodzieży w ramach projektu Erasmus+: „Międzynarodowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej „Polska „Zielona” – miło Cię poznać w Sokółce!” dofinansowane przez Unię Europejską

 This week, we successfully concluded a productive and inspiring 17-day Ukrainian-Polish youth exchange as part of our international training program on environmental education. The exchange took place from January 19th to February 4th, 2024, in the picturesque city of Sokółka, as part of our project „International Ecological Education Workshops „Poland „Green” – nice to meet You „in Sokółka!” Throughout our exchange, we focused on achieving the goals and objectives outlined in our project proposal by implementing practical sessions, seminars, training activities, and discussions.
 The integration meeting between Polish and Ukrainian youth took place on Saturday, January 20th, 2024. It quickly became apparent that acquaintances and friendly relationships were established quite quickly among all 60 participants. Joint games and presentations allowed participants to get to know each other better. The room quickly filled with chatter, laughter, and applause for those brave young individuals who introduced themselves. Language posed no barrier as the young people managed to communicate in English, their native languages, and even through gestures.
 During the first week of the exchange, participants engaged in weaving, painting, and creating graphic and ceramic masterpieces at the Sokulka Cultural Center. On January 27th, we dedicated one of our sessions to exploring the Main Exhibition at the Science Center in Bialystok. This exhibition encompassed various thematic segments, each focusing on different areas such as optics, transport, telecommunications, medicine, automation, robotics, mechanics, and more. Each segment had its unique stage design, perfectly embodying its respective theme. With nearly 100 experimental stations, the exhibition provided an immersive experience. Visitors were not bound to specific tour routes, allowing them to explore and learn at their own pace. It was an opportunity to embark on a captivating journey through the world of science, showcasing the wonders of experimentation! 
 Throughout the second week and the following days of the 17-day environmental education project, the Polish-Ukrainian youth group focused on activities involving robotics, educational seminars, and training sessions related to artificial intelligence. They also had the opportunity to visit the Knyszyn Primeval Forest and the Museum of Nature, as well as explore ecological trails in the forest, where they even had the chance to see bison.
 In summary, our Polish-Ukrainian  youth exchange was a tremendous success, fostering cross-cultural understanding, friendship, and learning opportunities in the field of environmental education. Participants enthusiastically engaged in various activities, gaining valuable knowledge, skills, and experiences. This exchange not only provides a platform for collaboration among young people from different countries but also emphasizes the significance of environmental awareness and conservation. The memories and connections formed during this exchange will undoubtedly leave a lasting impact on the participants, their communities, and the environment.

 W tym tygodniu pomyślnie zakończyliśmy produktywną i inspirującą 17-dniową ukraińsko-polską wymianę młodzieży w ramach naszego międzynarodowego programu szkoleniowego z zakresu edukacji ekologicznej. Wymiana odbyła się w dniach 19 stycznia – 4 lutego 2024 roku w malowniczym mieście Sokółka w ramach naszego projektu „Międzynarodowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej „Polska „Zielona” – miło Cię poznać „w Sokółce!” Przez całą naszą wymianę skupialiśmy się na osiągnięciu celów określonych w naszej propozycji projektu poprzez realizację sesji praktycznych, seminariów, działań szkoleniowych i dyskusji.
 Spotkanie integracyjne młodzieży polskiej i ukraińskiej odbyło się w sobotę 20 stycznia 2024 roku. Szybko okazało się, że wśród wszystkich 60 uczestników dość szybko nawiązały się znajomości i przyjazne relacje. Wspólne gry i prezentacje pozwoliły uczestnikom lepiej się poznać. Salę szybko wypełniły rozmowy, śmiech i oklaski dla odważnych młodych osób, które się przedstawiły. Język nie stanowił żadnej bariery, młodzi ludzie porozumiewali się po angielsku, w swoich ojczystych językach, a nawet za pomocą gestów.
W pierwszym tygodniu wymiany uczestnicy zajmowali się tkaniem, malowaniem oraz tworzeniem arcydzieł graficznych i ceramicznych w Centrum Kultury Sokulka. 27 stycznia jedną z sesji poświęciliśmy zwiedzaniu Wystawy Głównej Centrum Nauki w Białymstoku. Wystawa obejmowała różne segmenty tematyczne, z których każdy skupiał się na innych obszarach, takich jak optyka, transport, telekomunikacja, medycyna, automatyka, robotyka, mechanika i nie tylko. Każdy segment miał swoją unikalną scenografię, doskonale odzwierciedlającą odpowiadający mu temat. Wystawa, obejmująca prawie 100 stanowisk eksperymentalnych, zapewniła wciągające doświadczenie. Odwiedzający nie byli przywiązani do konkretnych tras zwiedzania, co pozwalało im zwiedzać i uczyć się we własnym tempie. Była to okazja, aby wyruszyć w fascynującą podróż po świecie nauki, pokazując cuda eksperymentów! 
 Przez cały drugi tydzień oraz kolejne dni 17-dniowego projektu edukacji ekologicznej polsko-ukraińska grupa młodzieżowa skupiała się na działaniach z zakresu robotyki, seminariach edukacyjnych i szkoleniach związanych ze sztuczną inteligencją. Mieli także okazję odwiedzić Puszczę Knyszyńską i Muzeum Przyrody, a także przemierzać leśne szlaki ekologiczne, gdzie mieli nawet okazję zobaczyć żubry.
 Podsumowując, nasza polsko-ukraińska   wymiana młodzieży okazała się ogromnym sukcesem, sprzyjając międzykulturowemu zrozumieniu, przyjaźni i możliwościom uczenia się w zakresie edukacji ekologicznej. Uczestnicy z entuzjazmem angażowali się w różnorodne działania, zdobywając cenną wiedzę, umiejętności i doświadczenia. Wymiana ta nie tylko stanowi platformę współpracy między młodymi ludźmi z różnych krajów, ale także podkreśla znaczenie świadomości i ochrony środowiska. Wspomnienia i połączenia powstałe podczas tej wymiany niewątpliwie pozostawią trwały wpływ na uczestników, ich społeczności i środowisko.

 Цього тижня ми успішно завершили продуктивний та надихаючий 17-денний українсько-польський молодіжний обмін у рамках нашої міжнародної навчальної програми з екологічної освіти. Обмін відбувся з 19 січня по 4 лютого 2024 року в мальовничому місті Сокулка в рамках проекту «Міжнародні семінари з екологічної освіти «Польща «Зелена» – приємно познайомитися в Сокулці!» Під час нашого обміну ми зосереджувалися на досягненні цілей і завдань, викладених у нашій проектній пропозиції програмі Еразмус+, шляхом проведення практичних занять, семінарів, навчальних заходів та дискусій.
 Інтеграційна зустріч між польською та українською молоддю відбулася у суботу, 20 січня 2024 р. Виявилося, що між усіма 60 учасниками досить швидко зав’язалися знайомства та дружні стосунки. Спільні ігри та презентації дозволили учасникам ближче пізнати один одного. Кімната швидко наповнилася гамором, сміхом і оплесками тим сміливим молодим людям, які представилися першими. Мова не була перешкодою, адже молоді люди встигали спілкуватися англійською, рідною мовами та навіть жестами.
 Протягом першого тижня обміну учасники займалися ткацтвом, малювали, створювали графічні та керамічні шедеври в Культурному центрі міста Сокулки. 27 січня ми присвятили одну з наших сесій огляду Головної виставки в Науковому центрі в Білостоці. Ця виставка охоплювала різні тематичні сегменти, кожен з яких зосереджувався на різних сферах, таких як оптика, транспорт, телекомунікації, медицина, автоматизація, робототехніка, механіка тощо. Кожен сегмент мав своє унікальне сценічне оформлення, яке ідеально втілювало відповідну тему. З майже 100 експериментальними станціями виставка забезпечила захоплюючий досвід. Учасники проєкту не були прив’язані до певних маршрутів та екскурсій, що дозволяло їм досліджувати та навчатися у власному темпі та напрямку. Це була можливість вирушити у захоплюючу подорож світом науки, демонструючи іншим чудеса експериментів! 
 Протягом другого тижня та наступних днів 17-денного екологічно-освітнього проекту польсько-українська молодіжна група зосереджувалася на діяльності, пов’язаній з робототехнікою, освітніми семінарами та тренінгами, пов’язаними зі штучним інтелектом та екологією. Також вони мали змогу відвідати Книшинську пущу та музей природи, а також оглянути екологічні стежки в лісі, де навіть мали змогу побачити зубрів.
 Підсумовуючи, наш польсько-український  молодіжний обмін мав надзвичайний успіх, сприяючи міжкультурному розумінню, дружбі та можливостям навчання у сфері екологічної освіти. Учасники з ентузіазмом брали участь у різноманітних заходах, отримуючи цінні знання, навички та досвід. Цей обмін не лише забезпечує платформу для співпраці між молодими людьми з різних країн, але й підкреслює важливість екологічної обізнаності та збереження Природи. Спогади та зв’язки, сформовані під час цього обміну, безсумнівно, залишать тривалий вплив на учасників, їхні громади та навколишнє середовище.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Wojciech Panow Fotografia/Filmy

#ErasmusPlus #PolskaZielona #EdukacjaEkologiczna #FREOIOZ #stepbysteptoEU #ekoBezpieczeństwo #Sokółka #Ołyka #EcoTourismClub „

Najnowsze posty